หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิต่างประเทศ
       1. พิจารณาเป็นรายๆไปตามองค์ประกอบดังนี้
              - การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษา
              - ระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ
              - คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
              - วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการศึกษา เนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
              - รายวิชาที่ศึกษา
              - ระดับการศึกษา
              - ลักษณะของหลักสูตร/วิธีการศึกษา
              - วิธีการวัดและประเมินผลการสำเร็จการศึกษา
       2. พิจารณาเทียบเคียงกับคุณวุฒิในระดับเดียวกัน