หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือน
       1. เป็นหลักสูตรที่ต่อจากการศึกษาระดับใด
       2. ระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
       3. เทียบเคียงกับการศึกษาในระดับเดียวกัน