หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิในประเทศ
       1. เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ (กระทรวงศึกษาธิการ)
       2. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เทียบคียงได้กับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับใดระดับหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการโดยพิจารณาจาก
              - ระดับการศึกษาของหลักสูตร
              - วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
              - คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
              - โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
              - ระยะเวลาการศึกษา
              - ระบบและวิธีวัดและประเมินผลการศึกษา
       3. พิจารณาเทียบเคียงกับหลักสูตรการศึกษาในระดับเดียวกัน