วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ลงชื่อเข้าใช้
หน้าหลัก

การรับรองคุณวุฒิในประเทศ

คุณวุฒิในประเทศ
 • การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาครัฐ
 • การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาคเอกชน

 • ขออภัยในความไม่สะดวก
  อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ ในส่วนของการรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ


         การรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา8(10) และมาตรา13(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551

         การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางราชการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ ก.พ. กำหนด มาปฏิบัติราชการ และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาได้จัดทำขึ้น และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วหมายถึง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ แต่มิได้รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิที่ได้รับ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้

         ระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยข้อมูลในระบบฯจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

                1. การรับรองคุณวุฒิในประเทศ
                2. การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ

         ซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่ผู้ค้นหาควรทราบเบื้องต้น และคำแนะนำในการใช้ระบบ เพื่อให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการ

  Click Here to get Free Counter
  ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   
  All site contents copyright © 2011 Office of the Civil Service Commission (OCSC)